Nacka Miljövårdsråd
Naturskyddsföreningen i Nacka
Nacka 1999-04-08

 
Till
Områdesnämnden i Sickla
131 81  Nacka

 

Yttrande över förslag till planändring av Sicklaön 47:1, Dunungavägen 23.

 

Låt oss inledningsvis slå fast att planförslaget avser att förvandla parkmark till tomtmark för villabyggnad. Om marken av någon för oss okänd anledning inte skulle anses tillhöra Nyckelviksområdet kan vi bara konstatera att marken tidigare ansetts tillhöra Nyckelviksområdet, att marken nyttjas som del av Nyckelviksområdet då en av befintliga stigar genom området går över denna mark och att planbestämmelsen "park" troligtvis inte tillkommit av slump.

Med hänsyn till markens nuvarande bestämmelse och nyttjande bör planfrågan underställas politisk prövning och samråd i en vidare krets än den som nu inbjudits.

Vi avstyrker planförslaget av följande skäl:
1) Det finns inget behov bostäder här som inte kan tillfredställas med andra aktuella exploateringar i Nacka. Det finns gott om annan mark för bostadsbebyggelse i Nacka.
2) Stigen in i området i planområdet blir sämre om den flyttas.
3) En relativt öppen kontakt med Nyckelviksområdet är vackrare och trevligare än en trång. Detta har betydelse för flanörer, lekande barn och besökare som rör sig längs Dunungavägen - dvs marken har inte bara betydelse för de närmast berörda grannfastigheterna utan även för närområdets övriga fastigheter och för grannskapet.
4) Med hänsyn till ökad tät exploatering i Nacka Strand, Forum, Skvaltan och nu föreslagna Nacka Bro bör ingen mark inom eller närmast Nyckelviken tas i anspråk för bebyggelse.

Med vänlig hälsning,Vilhelm Herlin, ordförande
Naturskyddsföreningen i Nacka
Fågelbovägen 26
131 33  Nacka
Jan Åman, ordförande
Nacka Miljövårdsråd
Plommongatan 9
138 31  Älta
Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/dunung.html